Ebr 20

Digwyddiad Pobl Ifanc Ymrywmiad Caerdydd – Eich Caerdydd. Eich Gyrfa. Eich Dyfodol

 

Lansiwyd y digwyddiad Caerdydd. Eich Gyrfa. Eich Dyfodol. o dan faner Ymrwymiad Caerdydd a’r nod oedd ysbrydoli, cyflwyno gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o gyfleoedd gyrfaol i bobl ifanc, gan roi cyfleoedd i gyflogwyr drafod â hwy.

Ar ôl gwrando ar beth mae pobl ifanc yn y Brifddinas ei eisiau o ran cyngor gyrfaol, penderfynodd CCAF a Chyngor Caerdydd ddod at ei gilydd i gynnig digwyddiad eang er mwyn iddynt allu gweithio gyda chyflogwyr amrywiol.

Cofrestrodd tua 400 o ddisgyblion o Flynyddoedd 9 i 13 i fynychu, a chawsant gwrdd â chynrychiolwyr o 30 o gyflogwyr o sectorau allweddol, gan gynnwys Iechyd a Gofal, TGCh, Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol, Creadigol, Adeiladu, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Gwyddorau Byw a Lletygarwch ac Arlwyo.

Dywedodd Prif Weithredwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Mike James: “Pan glywson ni bod pobl ifanc ledled Caerdydd eisiau cael gwybod mwy am y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael iddyn nhw, fe benderfynodd Coleg Caerdydd a’r Fro mai’r ffordd orau i’w helpu nhw fyddai drwy gyflwyno’r bobl ifanc hynny i’w darpar gyflogwyr. 

“Mae’r bartneriaeth waith agos yma rhwng y Coleg a’r Cyngor nid yn unig wedi darparu cyfleoedd byw rhagorol i bobl ifanc Caerdydd, i weld pa lwybrau gyrfaol sydd ar gael iddyn nhw nawr, ond hefyd roedd yn gyfle i agor eu llygaid nhw i alwedigaethau eraill yn rhai o sefydliadau mwyaf y Brifddinas.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas: “Mae cryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion a busnes drwy Ymrwymiad Caerdydd yn fenter fawr i fy ngweinyddiaeth i, ac yn esiampl o’r hyn sy’n bosib ei gyflawni fel dinas pan fyddwn ni’n dod at ein gilydd i wynebu her ar y cyd.

“Mae ymateb y gymuned fusnes wedi bod yn rhagorol, gyda mwy nag 80 o gyflogwyr yn addo eu cefnogaeth. Bydd digwyddiadau fel yr un a gynhaliwyd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro heddiw, yn ogystal â’r llwyfan gyrfaoedd ar-lein a lansiwyd gennym ni yn ddiweddar gyda Phroffil Digidol, yn helpu i gryfhau’r cysylltiadau yma a chreu ymateb positif, gan annog mwy a mwy o fusnesau i ymuno ag Ymrwymiad Caerdydd.”  

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau