Rhag 03

Disgyblion Ysgol Willows yn cael gliniaduron yn rhodd i helpu gyda’u hastudio

Mae Ysgol Uwchradd Willows yng Nghaerdydd wedi cael mwy na 30 gliniadur gan Circle IT sydd wedi cyflwyno cynllun i adfywio amrywiaeth o ddefnyddiau traul TG i’w rhoi i ysgolion lleol ar draws De Cymru.

Circle IT, y mae ei ganolfan ym Mhorth Caerdydd, a wnaeth y rhodd, fel rhan o’i ymrwymiad i roi budd i’r gymuned leol; y gobaith nawr yw y bydd llawer o’r mwy na 600 o ddisgyblion yn Willows yn elwa ar y cyfleoedd mae’r dechnoleg yn eu cynnig.

Bydd y gliniaduron yn cymryd lle’r hen offer bwrdd gwaith TG yn Ysgol Uwchradd Willows, a enwyd yn ddiweddar yn un o ysgolion Cymru sydd wedi gwella fwyaf.

Gwnaeth Circle IT y rhodd trwy Addewid Caerdydd a bydd cyfraniad y cwmni yn cynnwys gweithio gyda rhai o’i gleientiaid corfforaethol mwy sylweddol i adfywio caledwedd TG, gan gynnwys gliniaduron a phorwyr, cyn eu rhoi i ysgolion ar draws De Cymru.

Esboniodd Roger Harry, Prif Weithredwr Circle IT:

“Cwmni lleol o Gaerdydd ydyn ni, sy’n gweithio mewn sawl sefydliad addysg ledled y DU ac sy’n ymrwymo i fuddsoddi yn addysg eraill. Cysylltom ni â Willows a darganfod bod eu hoffer TG cyfredol yn fwy na deng mlynedd oed, sy’n effeithio ar sut gall disgyblion ddefnyddio’r dechnoleg.

“Bydd y fenter hon yn ailddefnyddio peiriannau ein cleientiaid, sydd ond yn dair blwydd oed, gan alluogi disgyblion i elwa bellach ar dechnoleg gyflymach.  Ein bwriad yw rhoi mwy na 500 o liniaduron i ysgolion ar draws De Cymru.

“Mae Caerdydd yn un o ddinasoedd y DU sy’n datblygu gyflymaf ac mae hyn yn dwyn llawer o gyfleoedd i gysylltu cenedlaethau’r dyfodol â’r byd gwaith. Mae technoleg yn mynd law yn llaw â nod y cynllun hwn ac rydyn ni wrth ein boddau ein bod yn gallu chwarae rhan fach wrth helpu’r ysgolion mwyaf anghenus.”

Fel rhan o’i ymrwymiad i’r cynllun, bydd Circle IT yn gweithio gyda chleientiaid, sy’n cael adnewyddu eu TG, i weld a fyddent yn ddigon caredig i gyfrannu hen offer. Yna bydd peirianwyr arbenigol Circle IT yn gloywi’r gliniaduron cyn eu rhoi i ysgolion i helpu myfyrwyr gyda’u hastudio.

Meddai Chris Norman, Pennaeth Ysgol Uwchradd Willows:

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i Circle IT am ddewis ein hysgol i gael elwa ar y rhodd hael hon. Ar adeg pan yw cyllidebau ysgolion yn crebachu, mae adnewyddu stoc TG ysgol trwy’r amser yn dasg amhosib. Bydd y rhodd hon yn ein galluogi i wella cymhwysedd digidol ein disgyblion yn ogystal â rhoi adnodd iddynt i helpu i ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol a gwydn.”

Ychwanegodd Roger:

 

“Mae’n wych bod gennym gefnogaeth ein llu o gleientiaid i’n galluogi i gynnal y cynllun hwn yn llwyddiannus. Gobeithiwn y gall myfyrwyr Ysgol Uwchradd Willows elwa’n fawr am lawer o flynyddoedd i ddod.”

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau