Medi 23

Diweddariad Ymrwymiad Caerdydd

Roedd tîm Ymrwymiad Caerdydd eisiau diweddaru partneriaid gyda’i weithgaredd wrth inni fynd i flwyddyn academaidd newydd. Bydd eleni’n edrych yn wahanol iawn i ysgolion ac at hynny, felly hefyd y ffordd rydyn ni’n ymgysylltu â nhw. Isod mae nifer o ffyrdd rydyn ni’n edrych i weithio gydag ysgolion a busnes. Rydym yn rhagweld na fydd yr ymgysylltu yn digwydd tan y flwyddyn academaidd newydd ond efallai y bydd gennym geisiadau rhwng nawr ac yna. Treulir yr amser hwn yn cynllunio.

Er ein bod yn edrych i gynyddu ymgysylltiad â busnesau rydym yn deall yn iawn fod y rhain yn amseroedd heriol. Nid oes unrhyw ofyniad i ymgysylltu os nad ydych mewn sefyllfa i wneud hynny ar hyn o bryd. Os yw’n rhywbeth y mae eich sefydliad yn barod i’w wneud yna rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chi.

Addewid Ymrwymiad Caerdydd Newydd

Yn unol â’r cwricwlwm newydd a rhaglen gyflawni newydd Ymrwymiad Caerdydd (gweler isod ein portffolio rhaglenni) mae’r tîm wedi cynhyrchu ffurflen addewid newydd. A allwch chi lenwi hwn a’i ddychwelyd cyn gynted â phosib. Os hoffech chi gael copi o’ch hen addewid i gymharu yna rhowch wybod i mi.

Addewid Cyflogwr Ymrwymiad Caerdydd v.1

The Cardiff Commitment Programme Portfolio

Profiad o Beilot Gwaith gyda Gyrfaoedd Cymru

Mae Ymrwymiad Caerdydd yn cynnal peilot Profiadau o Waith gydag Ysgol Uwchradd Caerdydd ac Ysgol Uwchradd St Teilos y flwyddyn academaidd hon. Nod y peilot Profiadau Gwaith yw archwilio effaith bosibl cynnig sbectrwm llawn a phecyn o ‘brofiadau o waith’ i adeiladu arfer da cynaliadwy o fewn ysgolion. Bydd y peilot yn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau a phrofiadau sy’n rhychwantu’r ysgol gyfan, a gyflwynir ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol a bydd hyn yn rhoi mynediad i ysgolion, disgyblion a rhieni / gofalwyr i gyfleoedd y gellir eu teilwra i weddu i anghenion pob ysgol unigol.

Byddwn yn mynd at fusnesau i archwilio a yw’r peilot o ddiddordeb a threfnu cyfarfod i drafod ymhellach.

Os yw hyn yn rhywbeth y mae gennych ddiddordeb mewn ei archwilio ymhellach, yna cysylltwch â ni.

Wythnos Agor Eich Llygaid a Heriau Cyflogwr

Roedd Wythnos Agor Eich Llygaid yn wythnos lle byddai cyflogwyr yn cyflwyno sesiynau 1 awr gyda disgyblion blwyddyn 6 i danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o alwedigaethau. Rydym nawr yn archwilio sut i ddarparu OYEW fwy neu lai, gan ddefnyddio’r cynnwys presennol y mae cyflogwyr wedi’i ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau’r gorffennol ond ei addasu fel y gallwch ei gyflwyno trwy Dimau MS ac ati. Byddwn yn edrych i gynnal digwyddiad Ymgysylltu â Chyflogwyr rhithwir yn ystod yr wythnosau nesaf i gefnogi cyflogwyr. gyda chyfleoedd rhithwir fel yr uchod.

Yn y cyfamser, os ydych chi wedi cyflwyno sesiwn Wythnos Agored Eich Llygaid o’r blaen, ailedrych ar y deunydd – cyflwyniad a gweithgareddau – a dechrau archwilio sut y gallech chi addasu’r cyflwyniad a’r gweithgaredd i allu cyflwyno bron trwy Dimau MS.

Hoffem hefyd i gyflogwyr ddechrau meddwl am ‘Heriau Cyflogwyr’ y gallant eu gadael gyda’r ysgol fel y gall y disgyblion barhau i ddysgu am eich sefydliad / sgiliau sydd eu hangen yn yr wythnosau ar ôl eich sesiwn OYEW. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ymdrin ag ef yn ein Ymgysylltiad Cyflogwr nesaf, Cyflwyno Cyfleoedd Rhithiol, ar 15 Hydref. Os hoffech chi fod yn bresennol, e-bostiwch cardiffcommitment@cardiff.gov.uk i dderbyn gwybodaeth bellach.

 

Profiad Gwaith Rhithwir a Gweithdai

Yn flaenorol, gwnaethom dreialu rhaglen profiad gwaith rhithwir a gweithdy rhith-gyflogwr a gyflwynwyd trwy Dimau MS gyda phartneriaid Ymrwymiad Caerdydd a 2 ysgol yng Nghaerdydd.

Cyflwynwyd y Rhith WeX a’r gweithdy cyflogwyr i grŵp o ddisgyblion blwyddyn 10, gyda chefnogaeth lawn staff yr ysgol, ac roedd yn gyfuniad o alwadau Timau MS byw, gwaith prosiect a fideos wedi’u recordio ymlaen llaw. Ynghlwm mae enghraifft o raglen Kier Construction WeX.

Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ymdrin ag ef yn ein Ymgysylltiad Cyflogwr nesaf, Cyflwyno Cyfleoedd Rhithiol, ar 15 Hydref. Os hoffech chi fod yn bresennol, e-bostiwch cardiffcommitment@cardiff.gov.uk i dderbyn gwybodaeth bellach.

 

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau