Medi 04

Mamau ifainc yn codi Clwb Traeth Pinc Cyntaf Caerdydd

Drwy’r fenter Addewid Caerdydd, ymunodd grŵp o famau ifanc o Gaerdydd â Pinkspiration i ddysgu sgiliau adeiladu sylfaenol, gan adeiladu Clwb Traeth Pinc cyntaf Caerdydd ar Forglawdd Bae Caerdydd. Ailgylchodd y project ‘Trawsnewid Lleoedd’ ddeunyddiau fel paletau pren fel rhan o’r duedd ddiwydiannol.

Ariannwyd y project gan Gronfa Gymunedol Porth Teigr Igloo Regeneration ac fe’i cefnogwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd, Awdurdod Harbwr Caerdydd ac Ymrwymiad Caerdydd.

Y syniad ar gyfer y Clwb Traeth Pinc oedd gwella sgiliau a grymuso pobl ifanc ac aelodau’r gymuned a’u helpu i fynd i yrfaoedd mewn diwydiant neu i hyfforddiant pellach. Ar hyn o bryd, 3% yn unig o’r gweithlu sy’n fenywod mewn gwaith dwylo, 5% ym maes peirianneg ac 8% mewn gwaith cario. Mae projectau fel hyn yn bwysig er mwyn adnewyddu Caerdydd, mynd i’r afael â’r bwlch rhwng y rhywiau mewn diwydiant a chreu cyfleoedd ar gyfer pobl leol. Mae angen rhagor o fuddsoddi er mwyn cynnal rhagor o brojectau ar sail sgiliau yn y gymuned leol.

Ers lansio, mae Pinkspiration wedi gwella sgiliau mwy na 7,500 o bobl ifanc ac aelodau o’r gymuned. Gwelodd y project hefyd ddau fflamingo mawr pinc wedi’u noddi gan Signs Express. Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas:Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd:

“Mae’r project hwn yn enghraifft wych o sut y gallwn, trwy weithio â phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector trwy Ymrwymiad Caerdydd, helpu i gysylltu pobl ifanc mewn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Caerdydd â’r hyfforddiant a sgiliau y mae arnynt eu hangen er mwyn gwireddu eu potensial llawn a chyfrannu at lwyddiant economi Caerdydd.

“Mae adeiladu yn ddiwydiant sy’n tyfu yng Nghaerdydd ac mae galw mawr am y sgiliau y mae’r menywod ifainc sy’n gweithio â Pinkspiration yn eu dysgu fel rhan o’r project hwn.  Trwy baru pobl â chyfleoedd, gallwn helpu i sicrhau bod yr holl breswylwyr yn profi budd twf economaidd Caerdydd.”

Roedd y gofod hwn ger yr ardal chwarae i blant ar Forglawdd Bae Caerdydd.

Dywedodd Lisa Marie Brown, Rheolwr-Gyfarwyddwr, Pinkspiration “Roedd hwn yn broject gwych ac roedden ni’n awyddus dros ben i ddod â Chlwb Traeth Pinc Cyntaf Caerdydd i’r ddinas. Dyma’r cyntaf o lawer o brojectau gydag Ymrwymiad Caerdydd, yn gwella sgiliau pobl ifanc ac yn codi dyheadau.”

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau