Pobl ifanc ac ysgolion

Gan weithio gyda phartneriaid, cefnogir pobl ifanc i wneud trawsnewidiadau llwyddiannus i fyd gwaith trwy ystod o weithgareddau a chyfleoedd yn yr ysgol ac ar ôl gadael yr ysgol.

Mae cymorth ar gael i bobl ifanc yn yr ysgol

  • Archwilio gyrfaoedd trwy ddigwyddiadau, sgyrsiau ar yrfâu, lleoliadau profiad gwaith ac ymweliadau â gweithleoedd
  • Paratoi at chwilio am waith, e.e. Ysgrifennu CVs a thechnegau cyfweliadau
  • Mentora a chymorth
  • Cyfleoedd i gyfoethogi’r Cwricwlwm

Ar ôl yr ysgol

  • Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau
  • Cyfleoedd Gwirfoddoli
  • Cyfleoedd ar gyfer swyddi
  • Hyfforddiant cyflogadwyedd
Mae meithrin diddordeb plant a phobl ifanc yn eu gyrfaoedd ar gam cynnar yn bwysig ac mae annog gweithlu amrywiol o ddiddordeb mawr i mi- Llŷr, Cynhyrchydd Cyfres - Pobol y Cwm, BBC Cymru Wales - Drama
Mae Addewid Caerdydd yn cynnig y cyfle i gynyddu’r wybodaeth ac ymwybyddiaeth am y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael yn y system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr- Joanna, Cyfreithwyr Cyswllt ymgyfreitha Masnachol, Blake Morgan LLP
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r ymgyrch i wella sgiliau pobl ifanc er mwyn galluogi unigolion sy’n barod i ymuno â’r byd gwaith i gyfrannu at economi Cymru a’r DU.- Jennifer, Pennaeth AD, Circle IT.
Mae Morganstone yn cefnogi cynllun Addewid Caerdydd yn gyfan gwbl ac yn ymrwymo i gynnig ystod o gyfleoedd i ysgolion Caerdydd gan gynnwys lleoliadau gwaith, cynlluniau hyfforddi, sgyrsiau am yrfaoedd, tasgau meithrin tîm, Diwrnodau Byd Gwaith ac ymweliadau â safleoedd.- Antonia, Rheolwr Ymgysylltu â’r Gymuned, Morganstone
Drwy weithio gydag Addewid Caerdydd byddwn yn ysbrydoli pobl ifanc y genhedlaeth nesaf i ymgysylltu â rygbi a’i fusnes drwy amrywiaeth o gynigion addas at y diben, gan roi llwybr cadarnhaol drwy fywyd iddynt. - Ben, Rheolwr Rygbi Rhanbarthol, Undeb Rygbi Cymru

Addewid Caerdydd ar waith….. Profiad gwaith

“Rydw i wedi mwynhau gweithio yn yr Hyb yn arw. Ro’n i’n nerfus iawn pan ddechreuais i, ond gyda helpu a chefnogaeth pawb yno llwyddais i fagu hyder yn gyflym. Roedd y staff yn gefnogol dros ben ac ro’n i’n teimlo ei bod yn awyrgylch hyfryd i weithio ynddi. Diolch i bawb yn yr Hyb.”

Iestyn, Yr Hyb

“Roedd yn anrhydedd gallu cael profiad o weithio yn Techniquest, mi wnes i ei fwynhau yn fawr iawn. Roedd pawb mor garedig a chwrtais. Ro’n i’n hoffi cwrdd a siarad â phobl newydd, mae hyn wedi rhoi hwb mawr i mi o ran fy hyder. Mi fydda i’n colli gweithio yno!”

Yamin, Techiquest

“Mae pawb yn Neuadd y Sir wedi bod mor groesawgar a charedig tuag ataf. Rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau newydd ac wedi magu hyder wrth siarad â phobl eraill. Rydw i bellach yn fwy trefnus ac mae fy sgiliau rheoli amser wedi gwella’n aruthrol. Rydw i’n ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfle hwn.”

Abdul, Ystafell y Post, Neuadd y Sir

A oes cwestiwn gennych?

Newyddion diweddaraf

Miliwn Mentor

Yr wythnos hon llofnododd @onemillionmentors yr addewid @CdfCommitment gyda’r Cyng. Huw Thomas gan ymrwymo i gynnig profiadau mentora o safon i bobl ifanc ledled y Ddinas – partneriaeth gyffrous dros... Darllen mwy →
Gweld pob erthygl newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

Mae Addewid Caerdydd wedi ffurfio partneriaeth gyda Digital Profile er mwyn creu platfform i Gyflogwyr ac Ysgolion rannu cyfleoedd.

Gall cyflogwyr ac ysgolion gofrestru i gynnig a gwneud cais am gyfleoedd gyda golwg ar gyflwyno byd gwaith a chyfoethogi profiadau dysgu. Mae Digital Profile hefyd yn cynnig offeryn recriwtio arloesol sy’n galluogi cyflogwyr a cheiswyr gwaith i gysylltu â'i gilydd.

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau