Rhag 15

Peilot Profiadau o Waith St Teilo’s

Mae Addewid Caerdydd, Gyrfaoedd Cymru, Campws Cyntaf a Speakers for Schools wedi datblygu Peilot Profiadau Gwaith uchelgeisiol gydag Ysgol Uwchradd St Teilo yng Nghaerdydd. Mae’r Rhaglen Profiadau Gwaith yn bartneriaeth rhwng Diwydiant, Ysgolion, Gyrfaoedd Cymru, Campws Cyntaf a Speakers for Schools. Bydd y peilot a gychwynnodd ar y 10fed o Ragfyr yn cyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau a phrofiadau archwilio gyrfa yn rhychwantu’r ysgol gyfan a gyflwynir ar y cyd gan amrywiaeth o fusnesau a rhanddeiliaid.

Ymhlith y busnesau sy’n darparu cyfleoedd mae PwC, Bouygues UK, BAM Construction a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, a byddant yn anelu at ysgogi, ysbrydoli a chodi uchelgeisiau disgyblion a chodi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o wahanol lwybrau dysgu ym myd gwaith. Bydd partneriaid y diwydiant yn cefnogi ‘Fforwm Busnes’ fel rhan o’r Peilot Profiadau Gwaith, gan weithio gyda’r ysgol i ddatblygu a gwella gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau ar gyfer staff a disgyblion o’n sectorau twf rhanbarthol.

Bydd y gweithgareddau a ddatblygwyd yn arbennig yn caniatáu i bobl ifanc fod ag ymwybyddiaeth gynyddol o addysg uwch a chyrhaeddiad addysgol gwell mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, TGCh ac Iaith wrth ganmol a chyfoethogi gweithgareddau ac amserlen cwricwlwm yr ysgol.

Bydd y peilot Profiadau Gwaith yn anelu at archwilio effaith bosibl cynnig sbectrwm llawn a phecyn o ‘brofiadau o waith’ i adeiladu arfer da cynaliadwy bythol o fewn ysgolion.

Nod y peilot Profiadau Gwaith yw herio rhwystrau sy’n gysylltiedig â symudedd cymdeithasol, anghenion dysgu ychwanegol, anableddau a stereoteipiau rhyw a hil a datblygu dyheadau rhieni / gyrfa o ran addysg a llwybrau gyrfa i’w plant. Bydd y rhaglen yn anelu at leihau nifer y bobl ifanc ‘NEET’, yn enwedig o grwpiau bregus fel Plant sy’n Edrych ar Ôl, teuluoedd incwm isel.

Mae’r bartneriaeth sy’n cyflwyno’r peilot yn gyfle i sicrhau bod anghenion a gweledigaeth diwydiant a busnes ar draws sectorau twf ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyd-fynd â’r uchelgais, y cyfleoedd a’r sgiliau sydd eu hangen ar blant a phobl ifanc ac yn agored iddynt yn Ysgolion Caerdydd.

Mewn partneriaeth, bydd Addewid Caerdydd, Gyrfaoedd Cymru, Campws Cyntaf, Speakers for Schools a chyflogwyr yn codi ymwybyddiaeth o ehangder y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn datblygu eu sgiliau i gerflunio’r twf yn y dyfodol er budd pawb. Byddwn yn canolbwyntio ar wella’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a chefnogi ysgolion ledled Caerdydd gyda mynediad at wybodaeth, sgiliau a phrofiadau sy’n dod â’r cwricwlwm yn fyw ac yn gwneud addysgu a dysgu yn berthnasol i blant a phobl ifanc heddiw ar gyfer swyddi yfory.

Twitter – @CdfCommitment https://twitter.com/CdfCommitment

Facebook – Cardiff Commitment https://www.facebook.com/cardiff.commitment.77

Instagram – @CardiffCommitment https://www.instagram.com/cardiffcommitment/

LinkedIn – Cardiff Commitment https://www.linkedin.com/company/cardiff-commitment

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau