Chwef 08

Wythnos Agorwch Eich Llygaid Rhithwir Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW

Bydd wythnos a ddyluniwyd i danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o yrfaoedd ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yn digwydd am y tro cyntaf bron yr wythnos hon (8fed-12fed Chwefror) gyda disgyblion o Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW ac ystod o bartneriaid busnes.

Mae ‘Wythnos Agor Eich Llygaid’ – a oedd wedi digwydd o’r blaen yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth ac wedi ymgorffori ystod eang o fusnesau yn cyflwyno cyflwyniadau a gweithgareddau i ddisgyblion cynradd ac uwchradd – yn gyfle i ddisgyblion ymgysylltu fwy neu lai â busnesau o Gaerdydd a deall mwy am yrfaoedd a byd gwaith. Oherwydd y pandemig, bydd yr wythnos bellach yn digwydd fwy neu lai gyda chefnogaeth yr ysgol.

Bydd sefydliadau fel BAM Construction, Bouygues UK, y National Digital Exploitation Center (NDEC), PwC, Target Group a Phrifysgol De Cymru yn cefnogi’r wythnos, gan agor llygaid y disgybl i ehangder y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda a canolbwyntio ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Seiberddiogelwch ac Adeiladu. Pwrpas Wythnos Agor eich Llygaid yw tanio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod o alwedigaethau a chyflwyno ystod o sefydliadau a sectorau twf i’r disgyblion.

‘Open Your Eyes Week’ forms part of the wider ‘Experience of Work Programme, delivered in partnership by Cardiff Commitment, Careers Wales, First Campus and Speakers for Schools which integrates work and career experiences into the curriculum to give school pupils a taste of the world of work.

Mae Holly-Marie Lidbury, Arweinydd Addysg yn Thales NDEC yn trafod pwysigrwydd busnes a diwydiannau yn cymryd rhan mewn mentrau fel OYEW: ‘Mae cymryd rhan mewn prosiectau fel hyn mor bwysig oherwydd ei fod yn rhoi llwyfan i ddiwydiant helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau rydyn ni’n eu profi. Rhaid inni chwarae ein rhan wrth gyfeirio dysgwyr tuag at astudio neu weithio yn ein hardaloedd ac mae codi dyheadau disgyblion a’u cyfeirio at gyfleoedd trwy bethau fel hyn yn hanfodol wrth wneud hynny. Mae mentrau fel Ymrwymiad Caerdydd yn caniatáu inni wneud hyn mewn ffordd hawdd ac effeithiol iawn! ‘

Cyflwynir cyflwyniadau bron i 500 o blant ym mlwyddyn 7 ac 8. Bydd y cyflwyniadau cyflogwyr i gyd yn cael eu cyflwyno trwy Dimau Microsoft a byddant yn rhychwantu 45 munud yr un. Ar ddiwedd pob cyflwyniad, bydd y cyflogwyr yn cynnal gweithgaredd ymgysylltu a sesiwn holi-ac-ateb i roi cyfle i’r disgyblion ofyn unrhyw gwestiynau pellach am y busnesau a’r sefydliadau.

Trwy fynychu’r cyflwyniadau hyn ac ymgysylltu â chyflogwyr allanol fel rhan o’u hamserlen ysgol, bydd pobl ifanc yn gwneud penderfyniadau gwybodus ar eu llwybrau dysgu, ac yn ennill y wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau i’w helpu i’r llwybr gyrfa o’u dewis, a chefnogi’r twf economaidd. sectorau yn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd.

Yn dilyn ymlaen o Wythnos Agor Eich Llygais, mae busnesau’n cael cyfle i weithio gyda First Campus, Business ac AoLE Leads i ddatblygu adnoddau addysgu a dysgu yn y sector twf a gosod heriau i’r bobl ifanc gwblhau dod â’r cwricwlwm yn fyw mewn a cyd-destun y byd go iawn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf ynghylch wythnos Open Your Eyes a phrosiectau gwaith eraill Addewid Caerdydd, dilynwch sianeli cyfryngau cymdeithasol Addewid Caerdydd:

Facebook – Cardiff Commitment https://www.facebook.com/cdfcommitment

Instagram – @CardiffCommitment https://www.instagram.com/cardiffcommitment/

Twitter – @CdfCommitment https://twitter.com/CdfCommitment

LinkedIn – Cardiff Commitment https://www.linkedin.com/company/cardiff-commitment

Os byddai gan eich busnes neu sefydliad ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r wythnos Open Your Eyes nesaf, gan ddarparu profiadau gwaith bywyd go iawn i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd, cysylltwch â thîm Addewid Caerdydd trwy: cardiffcommitment@cardiff.gov.uk

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau