Chwef 16

Mae Addewid Caerdydd yn Llogi!

Ydych chi wedi graddio yn ddiweddar ac yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i swydd?
Neu a hoffai newid yn gyffredinol?

Mae Addewid Caerdydd yn chwilio am ddau hyfforddai swyddog prosiect corfforaethol i ymuno â’r tîm!

Yn y rôl Hyfforddai Gorfforaethol hon byddwch yn datblygu llu o sgiliau trosglwyddadwy, a fydd yn eich cynorthwyo i ddilyn gyrfa mewn amrywiaeth o rolau swyddog prosiect neu reoli prosiect. Mae’r rhain yn rolau y mae galw mawr amdanynt yng Nghaerdydd a De Cymru a bydd hyn yn rhoi’r hyfforddai mewn sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol wrth wneud cais am rolau eraill.

Yn y rôl hon byddwch yn cefnogi ein gwasanaeth a byddwch hefyd yn dysgu datblygu:

  • Sgiliau swyddogion prosiect fel y gallu i drefnu cyfarfodydd prosiect, cynnal dogfennau, mynychu cyfarfodydd prosiect, cymryd cofnodion, cynnal a diweddaru dogfennau, nodi problemau neu risgiau prosiect, rheoli’r amserlen a’n helpu i gael adborth i wella prosiectau yn y dyfodol trwy arolygon a ffocws grwpiau gyda rhanddeiliaid ee plant a phobl ifanc, ysgolion, busnesau ac ati.
  • Bydd dull rhesymegol o ddadansoddi a datrys problemau yn cael ei gaffael a’r gallu i feddwl ymlaen a chadw’n dawel o dan bwysau.
  • Sgiliau cyfathrebu – gan fod gan y rhaglen ystod o randdeiliaid o uwch staff y cyngor, uwch reolwyr ysgolion ac arweinwyr busnes i bobl ifanc, rhieni a gofalwyr.
  • Darperir cyfleoedd i rwydweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol ledled y ddinas a bydd yr hyfforddai yn gallu archwilio a dysgu sut i ryngweithio mewn amrywiaeth o leoliadau.
  • Creadigrwydd ac arloesedd – cymryd perchnogaeth ar agweddau ar y rhaglen sydd heb ddatblygu digon ac ennill profiad i ymgynghori a gwerthuso’r rhaglen.

Beth Rydyn ni’n Chwilio amdano gennych chi?

Mae ein cwsmeriaid yn dibynnu arnom i barhau i ddarparu gwasanaethau hyd yn oed yn yr amseroedd mwyaf heriol. Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb yn ein gwaith, yn awyddus i ddysgu yn y rôl ac i’n helpu i wneud gwahaniaeth i’n cwsmeriaid trwy ddarparu gwasanaethau cyhoeddus eithriadol yng Nghaerdydd.

Mae ein Hyfforddeion Corfforaethol yn ennill profiad gwerthfawr yn gweithio i’r Cyngor mwyaf yng Nghymru. Er na allwn warantu y bydd yr ymgeisydd penodedig yn mynd ymlaen i sicrhau rôl bellach ar ddiwedd y contract cychwynnol hwn, byddant yn cael eu cefnogi a’u hannog i fanteisio ar y cyfleoedd niferus sydd ar gael yn ein sefydliad, er mwyn datblygu eu gyrfa.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y rôl, e-bostiwch carly.davies@cardiff.gov.uk

Os ydych chi’n credu bod y rôl hon yn rhywbeth i chi, cyflwynwch eich cais trwy wefan swyddi Cyngor Caerdydd: CORPORATE TRAINEE (PROJECT OFFICER) (jobscardiffcouncil.co.uk)

Rhannu newyddion:


Edrych ar Archif Newyddion
Bod yn rhan o Addewid Caerdydd

© The Cardiff Commitment - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi PreifatrwyddTelerau ac Amodau